آرام و بی قرار – کتاب های موسیقی

یادی از دکتر داریوش صفوتبه کوشش ستاره صفوت این کتاب یادنامه خانومده یاد دکتر داریوش صفوت، موسیقیدان فرهیخته و یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران هست که در دو بخش و سه ضمیمه تدوین انجام ...