سرپرست گروه لیان نشان هنری فستیوال «نی انبان» را به صندوق اعتباری هنر اهدا کـــرد – از رسانه های دیگر

محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی لیان بومنطقه روز یکشنبه در مراسمی با حضور حسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، نشان هنری فستیوال جهانی نی انبان خود را برای تامین هزینه های درمانی یک هستاد موسیقی در هستان هرمزگان به این صندوق ...