کارگاه تعلیمی آواز کلاسیک برگزار می شود – اخبار

کارگاه تعلیمی آواز کلاسیک با موضوعات "موسیقی درمانی با آواز کلاسیک" و "مستر کلاس آواز کلاسیک" روزهای 4 و 5 منطقهیور ماه در خانه موسیقی برگزار می شود. به نقل سایت خانه موسیقی، کارگاه تعلیمی آواز کلاسیک با موضوعات ...