راه‌یافتگان بخش ویژه موسیقی دستگاهی جشنواره موسیقی جوان – اخبار

اسامی راه‌یافتگان به مرحلۀ نهایی بخش ویژه موسیقی دستگاهی، یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، از سوی دبیرخانۀ این جشنواره اعلام انجام گرفت.به نقل سایت خانه موسیقی به گرازش از روابط عمومی یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، شرکت‌کنندگان در ...