فرخانومدان ما نباید با میراث ساز و آواز بیگانه باشند – اخبار

حمیدرضا نوربخش(خواننده و مدرس آواز ایرانی) در مراسم رونمایی آلبوم "پرده بی گاه" گفت: خودمان و اطرافیان مان را از این مساله هشیار کنیم که فرخانومدان ما نباید با میراث ساز و آواز بیگانه باشند، امروز در کشورمان ...