افزایش خطر تشنج نوزادان با ویروس زیکا

ویروس زیکا این روزها تبدیل به کابوس مردم آمریکا شده است . بیماری کشنده ای که از طریق یک حشره میلیون ها تن را تهدید می کند.کارشناسان مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا هشدار دادند:ویروس زیکا می تواند موجب تشنج در نوزادان شود. ویروس زیکا علاوه بر آنکه با ...